Мантры Накшатр


Накшатра 1. Ашвини: Аим Хрим Шрим Ам Ам Ашвини - концентрация на лбу

Накшатра 2. Бхарани: Аим Хрим Шрим Им Бхарани - концентрация на правом глазу

Накшатра 3. Криттика: Аим Хрим Шрим Им Им Урн Криттика - концентрация на левом глазу

Накшатра 4. Рохини: Аим Хрим Шрим Рм Рм Лм Лм Рохини - концентрация на правом ухе

Накшатра 5. Мригашира: Аим Хрим Шрим Эм Мригаширас - концентрация на левом ухе

Накшатра 6. Ардра: Аим Хрим Шрим Аим Ардра - концентрация на правой ноздре

Накшатра 7. Пунарвасу: Аим Хрим Шрим Ом Аум Пунарвасу - концентрация на левой ноздре

Накшатра 8. Пушьями: Аим Хрим Шрим Кам Пушья - концентрация на горле

Накшатра 9. Ашлеша: Аим Хрим Шрим Кхам Гам Ашлеша - концентрация на правом плече

Накшатра 10. Магха: Аим Хрим Шрим Гхам Нам Магха - концентрация на левом плече

Накшатра 11. Пурвафалгуни: Аим Хрим Шрим Кам Пурвафалгуни - концентрация на спине

Накшатра 12. Уттарафалгуни: Аим Хрим Шрим Чам Джам Уттарафалгуни - концентрация на правом локте

Накшатра 13. Хаста: Аим Хрим Шрим Джхам Нам Хаста - концентрация на левом локте

Накшатра 14. Читра: Аим Хрим Шрим Там Тхам Читра - концентрация на правом запястье

Накшатра 15. Свати: Аим Хрим Шрим Дам Свати - концентрация на левом запястье

Накшатра 16. Вишакха: Аим Хрим Шрим Дхам Нам Вишакха - концентрация на правой ладони

Накшатра 17. Анурадха: Аим Хрим Шрим Там Тхам Дам Анурадха - концентрация на левой ладони

Накшатра 18. Джиешта: Аим Хрим Шрим Дхам Джиешта - концентрация на пупке

Накшатра 19. Мула: Аим Хрим Шрим Нам Пам Фам Мула - концентрация в области таза

Накшатра 20. Пурва Ашадха: Аим Хрим Шрим Бам Пурвашадха - концентрация на правом бедре

Накшатра 21. Уттара Ашадха: Аим Хрим Шрим Бхам Уттарашадха - концентрация на левом бедре

Накшатра 22. Абхиджит: Мантры нет (тишина)

Накшатра 23. Шравана: Аим Хрим Шрим Мам Шравана - концентрация на правом колене

Накшатра 24. Дханишта: Аим Хрим Шрим Ям Рам Дханишта - концентрация на левом колене

Накшатра 25. Сатабиша: Аим Хрим Шрим Лам Шататарака (Шататарака - другой вариант прочтения санскритского Сатабиша) - концентрация на правой лодыжке

Накшатра 26. Пурва Бхадра: Аим Хрим Шрим Вам Шам Пурвабхадрапада - концентрация на левой лодыжке

Накшатра 27. Уттара Бхадра: Аим Хрим Шрим Шам Сам Хам Уттарабхадрапада - концентрация на правой ступне

Накшатра 28. Ревати: Аим Хрим Шрим Лам Кшам Ам А(х) Ревати - концентрация на левой ступне
 


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Nakshatras.jpg

Ashwini Nakshatra Vedic Mantra :

Om Ashwino TejSaaChakshoo Praanen Saraswati,

Veeryyam VaaChendro BalenenDraay DhadhuRendriyam,

Om Ashwini KumaaraBhyo Namah.

Bharani Nakshatra Vedic Mantra :

Om YamaYatwa MakhaYatwa SooryyaSyatwa Tapse DevSyatwa,

SavitaMadhva Naktu Prithvya Sa Gwwam SparshSpaahiArchiRasi,

ShochRasi Tposi.

Krittika Nakshatra Vedic Mantra :

Om AyamAgni Shastrino Vaajasya Shaanti,

Gwwam VanaspatiH Moordha Kaborinaam,

Om Agnaye Namah.

Rohini Nakshatra Vedic Mantra :

Om BrahmJagyaanam Prathmam PurstaDwiSeematah,

SooruChoven Aavah Sabhudhanya Upma,

AsyaVishtah SatashchYonimMatashchVivah.

Om Brahmne Namah.

MrigaShira / Mrigasira Nakshatra Vedic Mantra :

Om SomDhenu Gwwam SomaAvantuMaashu Gwwam,

SomoVeerah KarmanyandDaati YadatayaVidhya Gwwam,

SabheiyamPitram ShravanYom, Om ChandraMase Namah.

Ardra Nakshatr Vedic Mantra :

Om Namaste Rudra ManyavUtot Ishve Namah,

BaahuBhyaam Mutate Namah, Om Rudraay Namah.

Punarvasu Nakshatra Vedic Mantra :

Om AditiDhyorDitirAntrikshamDiti RMaata Sa Pita,

Sa Putrah Vishwedeva AditiH PanchJana AditiJaatam,

AditirRajNitvam, Om Aadityaay Namah.

Pushya Nakshatra Vedic Mantra :

Om Brihaspate AtiYadaryo Arhaad DumDwiBhaati KritMajNeishu,

YadDeedYachhwas RitPraJaat TadasMaasu Dravin Dhehi Chitram,

Om BrihasPatye Namah.

Ashlesha Nakshatra Vedic Mantra :

Om Namostu SarpeBhyoye Ke Chah PrithviManuH,

Ye Antriksheiy Yo DiviTebhyah SarpeBhyo Namah,

Om SarpeBhyo Namah.

Magha Nakshatra Vedic Mantra :

Om PitraBhya SwadhaaYibhya SwaadhaaNamah PitaMaheBhyah,

SwadhaYibhya SwadhaaNamah. ParPita MaheByah SwadhaaYibhya,

SwadhaaNamah Akshannt Pitro MeemDantah, PitrotiTripant,

PitrahShundhvam. Om Pitrebhaye Namah.

PoorvaPhalguni / Purva Phalguni Nakshtra Vedic Mantra :

Om BhagPrantetRbhagSatyaRaadho Bhage Maam DhiymuDwaadann.

BhagPrajananaay GobhiRashVairBhagPraneitriBhirnVantu Syaamah.

Om Bhagaay Namah.

Uttara Phaluguni Nashatra Vedic Mantra :

Om Daivya VadhVaryoo ch Aagat Gwwam Rathen SooryaTwacha.

MadhvaYagya Gwwam SamanJaayetam Pratanya Yum VeinshChitram Devanaam.

Om Aryamane Namah.

Hasta Nakshatra Vedic Mantra :

Om VibhraadVrihanPivatu Somyam MadhvaaryyuDadhagya,

Patt Va Vihuttam VaatJootoyo Abhi RakshTitmana,

Praja Puposhah PurudhaViraajati. Om Saavitre Namah.

Chitra Nakshatra Vedic Mantra :

Om TwashtaTureeyo Adhut Indraangi PushtiVardhanam.

DwiPadaPadaayah ChChhand IndriyaMuksha Gautra VayoDadhuH,

TwashDrenamah. Om Vishwa Karmane Namah.

Swati Nakshatra Vedic Mantra

Om VaayRannRadhi Budhah Sumedh Shweitah SishikTino,

Yutambhi Shri Tam Vaayve SumNasa VitsthurVishveNarah,

SwaPathya NichakruH. Om Vaayve Namah.

Vishakha / Vishaka Nakshatra Vedic Mantra :

Om Indraangi Aagat Gwwam Sutam VareNayam.

Asya Paatam GhiyoShita. Om IndraangiBhyaam Namah.

Anuradha Nakshatra Vedic Mantra :

Om Namo MitrasyaVarunasya Chakshse Maho Devaay,

Tadrit Gwwam SaprYat DooramDrishe Dev Jaataay,

Ketve DivSputraay SooryoYash Gwwam Sat.

Om Mitraay Namah.

Jyeshtha / Jyeshta Nakshatra Vedic Mantra :

Om TraataarBhindramBitaarMindra Gwwam Have HaveSuhav,

Gwwam ShooramIndram VahYaami Shakram PuruhootBhindram,

Gwwam Swasti No Madhva DhvaatVindram. Om Indraay Namah.

Moola / Mula Nakshatra Vedic Mantra :

Om MaatevPutram Prithvee PurishyamAgni Gwwam,

SwayonaVabhaRusha Taam VishveDaivRitubhi,

SanviDaanah Prajapati Vishwakarma Vimunchat.

Om Nrittye Namah.

Poorvashada / Purvashada Nakshatra Vedic Mantra :

Om Apaadh Mam KeelVasham PakrilYaamPorapah,

ApahMargTwamSmad Yadu SwaPanyaSuvah.

Om Adubhyo Namah.

Uttarashada Nakshatra Vedic Mantra :

Om Vishve Adhya Marut VishvUto Vishve BhavatYangyah Samidhah,

VishvenoDeva AvsaagMantu VishveMastu Dravin Baajo Asmai.

Shravana Nakshatra Vedic Mantra :

Om VishnorRaatMasi Vishno ShanPatrestho Vishno SayursiVishno,

Dhruvosi VaishnavMasi VishnaVetvaa. Om Vishnave Namah.

Dhanishtha / Dhinshta Nakshatra Vedic Mantra :

Om VasohPavitra Masi ShatDhaaramVasoh PavitraMasi SahastraDhaaram,

DevSatvaSavita PunaatoVaso PavitreinShatDhaarein SupvaKaamDhukshah.

Om Vaubhyo Namah.

Shatabhisha / Satabhisha Nakshatra Vedic Mantra :

Om VarunSyoTambhNamsivVarunasyaSkum MasarJani SthoVarunasya,

Rit Sadanya Si Varun SyaRitMadan Sasi VarunasyaRitSadanMasi.

Om Varunaay Namah.

PoorvaBhadrapada / Purva Bhadrapada Nakshatra Vedic Mantra :

Om UtnaahirVudhanya ShrinoTwaj EkpaPrithavee Samudrah,

Vishvedeva Rita Vridho Huvaana StutaaMantra: KaviShasta Avantu.

Om AjaikPade Namah.

UttaraBhadrapada / Uttara Bhadrapada Nakshatra Vedic Mantra :

Om ShivoNaamaaSisvadhiTisto Pita NamasteStumaMaahi,

Gwwam So NivrattYaamYaayusheTraadhyaay Prajnanaayar,

RaaymPoshaay ( SuprajaSwaay ). Om Ahir Budhanya Namah.

Revati Nakshatra Vedic Mantra :

Om Pooshan Tva Vrate Vay Narishyebh Kadachan.

StotaarsteIhsiMasi. Om PooshneNamah.

 Йони накшатр